Nieuws

Afbeelding van Ganzenpraat Aflevering 2
Ganzenpraat Aflevering 2

7 september 2018
Afbeelding van Ganzenpraat Aflevering 1
Ganzenpraat Aflevering 1

7 september 2018
 
 
 

Nieuw faunabeheerplan ganzen in Zuid-Holland van kracht

 
20 november 2015

 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Faunabeheerplan ganzen 2015 -2020 goedgekeurd. In dit faunabeheerplan staan de maatregelen omschreven die de komende vijf jaar worden uitgevoerd om de populatie jaarrond verblijvende ganzen terug te brengen van 160.000 naar ongeveer 55.000 en de trekganzen in de winter te beschermen. Bij dit aantal ganzen zijn de landbouwschade en de risico’s voor het vliegverkeer aanvaardbaar en is ook het effect op andere planten en vogels beperkt. Zodra dit aantal ganzen is bereikt zullen de maatregelen worden teruggeschroefd. Het faunabeheerplan is de uitwerking van het ganzenbeleid voor de komende 5 jaar dat op 15 juli 2015 door GS is vastgesteld.

Standganzen
Het faunabeheerplan is opgesteld door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland heeft de wettelijke taak schade aangericht door beschermde wilde dieren te beperken of te voorkomen. De Faunabeheereenheid bestaat uit de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), de Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en Staatsbosbeheer.

Zowel de jaar rond verblijvende ganzen - standganzen- als de wintergasten worden in het plan beschreven. Voor de standganzen wordt een aanzienlijke reductie van de populatie nagestreefd. Wintergasten zijn grotendeels beschermd. Standganzen zijn ganzen die in Nederland broeden en hier ook het gehele jaar verblijven. De populatie standganzen in Zuid-Holland is de laatste 15 jaar sterk toegenomen: van ca. 20.000 ganzen in 2001 tot ca.160.000 in 2015. Er zijn op het ogenblik 7 soorten standganzen algemeen aanwezig in Zuid-Holland: grauwe gans, brandgans, Canadese gans, nijlgans, soepgans kolgans en Indische gans. Van deze soorten broedt alleen de grauwe gans van oudsher in Nederland. Door de groei van de populaties neemt de schade die deze ganzen aanrichten aan landbouwgewassen, natuur en recreatieterreinen (vervuiling) toe en ook het vliegverkeer ondervindt steeds meer hinder van de ganzen.

Winterrust
Wintergasten of trekganzen zijn ganzen die uit Noord-Europa en Siberië naar Nederland komen om te overwinteren. Met name kolganzen en brandganzen overwinteren in groten getale in Zuid-Holland. Rotganzen, rietganzen en grauwe ganzen komen in veel kleinere aantallen en gedurende kortere tijd naar Zuid-Holland. Rond januari bevinden zich de meeste wintergasten in Zuid-Holland. Er zijn dan ongeveer 300.000 ganzen in Zuid-Holland (standganzen en wintergasten) aanwezig.

Vanwege de aanwezigheid van de wintergasten is er een winterrustperiode ingesteld: in het zuiden van Zuid-Holland van 1 november tot 15 februari en in het noorden van Zuid-Holland van 1 november tot 1 maart. In deze periode worden standganzen beperkt bestreden. De wintergasten zijn grotendeels beschermd, alleen kolganzen en grauwe ganzen mogen met ondersteunend afschot worden verjaagd van landbouwpercelen met kwetsbare gewassen.

Regionale uitvoeringsplannen
Bij het faunabeheerplan horen vier regionale uitvoeringsplannen. In deze plannen staan de diverse maatregelen die jagers, agrariërs, terreinbeheerders en andere grondeigenaren en –gebruikers samen zullen uitvoeren: verjagen, eieren schudden, vangen en afschot. Per gebied wordt bepaald welke methode(n) en welke tijdstippen het meest geschikt zijn. De provincie dringt erop aan dat nieuwe natuur zo ingericht wordt dat de gebieden minder aantrekkelijk zijn voor ganzen. De partijen binnen de Faunabeheereenheid hebben afgesproken om zich tot het uiterste in te spannen om de benodigde maatregelen te nemen. Na twee jaar zullen de maatregelen en resultaten worden geëvalueerd.


Informatie voor de redactie:
Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Zuid-Holland en de Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

Voor vragen kunt u terecht bij:
Provincie Zuid-Holland: Linneke van Heemskerck Düker, m 06 2110 2885, e-mail l.van.heemskerckduker@pzh.nl
Faunabeheereenheid Zuid-Holland: Wim van den Assem, m 06 5333 9290, e-mail medewerker@fbezh.nl
 

Links