Disclaimer

 
 
Eindgebruikersovereenkomst Dora – EULA

KENNISGEVING VOOR DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST GOED DOOR.

DOOR DORA TE GEBRUIKEN ERKENT U DAT U DEZE LICENTIEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN ERMEE INSTEMT DAT U DOOR DE VOORWAARDEN ERVAN BENT GEBONDEN. DEZE LICENTIEVOORWAARDEN VORMEN DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DE STICHTING FAUNA BEHEEREENHEID ZUID-HOLLAND (FBE).

FAUNABEHEEREENHEID ZUID-HOLLAND GEBRUIKSVOORWAARDEN DORA VOOR SECRETARISSEN EN LEDEN VAN DE FAUNACOMMISSIES.

Het niet navolgen van onderstaande gebruiksvoorwaarden kan resulteren in een (tijdelijke) blokkade van het account. Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld om de privacy van alle Dora-gebruikers en de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen. Per WBE is er één account met secretarisrechten. Alleen bij hoge uitzondering en na schriftelijke onderbouwing van het bestuur kan aan een tweede account secretarisrechten worden toegewezen.

U houdt zich aan de volgende voorwaarden die u onder aan dit bericht accepteert:

 • U behandelt alle gegevens in Dora vertrouwelijk.
 • U bent namens het WBE-bestuur verantwoordelijk voor alle input die u levert in Dora. Dat geldt ook voor de begrenzingen van de jachtvelden.
Hierbij geldt:
 • U mag ervan uitgaan dat de gegevens die de jachthouder u levert correct zijn. Alleen als duidelijk is dat de gegevens niet kunnen kloppen, heeft de WBE een onderzoeksplicht.
 • De inloggegevens van uw account zijn alleen bij u bekend. Het doorgeven van deze gegevens, ook binnen het bestuur, kan resulteren in een (tijdelijke) blokkade van uw account.
 • U past geen persoonlijke gegevens van accounthouders aan. Deze regel geldt niet voor de WBE-secretaris: Hij kan persoonlijke gegevens aanpassen na een schriftelijk verzoek (email, fax of brief) van de desbetreffende accounthouder.
 • Wegwijs worden in Dora en het uittesten van (nieuwe) functies doet u in één van de beschikbare test-WBE’s en niet in uw eigen WBE. Voor lidmaatschap van een test-WBE kunt u een verzoek sturen naar info@fbezh.nl.
 • U gebruikt de gegevens in Dora alleen voor WBE-doeleinden.
 • U levert geen gegevens op account of jachtveldniveau aan derden, ook niet aan de politie. Rapportages over tellingen en afschot zijn op WBE-niveau geaggregeerd.
 • U gebruikt de gegevens uit Dora niet voor persoonlijke doeleinden.
 • U geeft de gegevens uit Dora niet door aan derden zonder schriftelijke toestemming van de FBE. Dit geldt voor alle accountgegevens, afschot- en telgegevens, jachtcombinaties en jachtveldbegrenzingen.
 • Telgegevens uit Dora zijn tijdelijke gegevens en worden ook als zodanig benoemd als u ze gebruikt in WBE-rapportages. De door de FBE vastgestelde telresultaten zijn als officieel te beschouwen. Deze zijn gepubliceerd in de telrapportages of zijn op aanvraag te verkrijgen.
 • U gebruikt geen afschotgegevens uit niet afgesloten kwartalen voor onderzoeken en/of rapportages. De FBE verzorgt de officiële jaarlijkse en kwartaal afschotrapportages. Deze zijn gepubliceerd in afschotrapportages en zijn op aanvraag te verkrijgen.
FAUNABEHEEREENHEID ZUID-HOLLAND GEBRUIKSVOORWAARDEN DORA VOOR ALLE DORA GEBRUIKERS.

1. ALGEMEEN. Dora is een elektronisch systeem dat bestaat uit software, accounts, gebruikersinformatie, afbeeldingen, fonts en databanken waarin hoofdzakelijk informatie over jacht/afschot, beheer en schadebestrijding wordt geregistreerd. Dora faciliteert binnen de doelstellingen van de FBE onder andere het doen van (val)wildtellingen, het verlenen van (jacht)ontheffingen en het opstellen van faunabeheerplannen.

2. Dora wordt aan u, licentienemer, onder de navolgende voorwaarden in licentie gegeven door de FBE, licentieverstrekker. Om Dora te kunnen gebruiken, dient u met een wachtwoord op uw account in te loggen. Dora en de door u ingevoerde gegevens worden onder toezicht van de FBE gehost.

3. LICENTIE. De FBE verleent u uitsluitend het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht om Dora te gebruiken. De rechten die bij dezen aan u worden toegekend, beperken zich tot de intellectuele eigendomsrechten van de FBE op Dora en omvatten geen andere rechten. De FBE behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend.

4. DOEL. Dora biedt u uitsluitend de mogelijkheid om i) informatie over jacht/afschot, beheer en schadebestrijding en nieuwsberichten te raadplegen (“Data”), ii) bepaalde informatie over jacht/afschot, beheer en schadebestrijding in te voeren (“Input”) en iii) interactief te communiceren. U dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van Dora en zich te gedragen conform hetgeen door de FBE mag worden verwacht van een zorgvuldig handelende licentienemer.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM. Dora is het intellectuele eigendom en wettige bezit van de FBE. De structuur, organisatie en software van Dora zijn de handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van de FBE. Dora wordt beschermd door de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom en verdragen. Deze eindgebruikersovereenkomst verschaft aan u geen enkel intellectueel eigendomsrecht op Dora.

De eigendomsrechten op Data die worden gegenereerd, weergegeven of benaderd met behulp van Dora berusten bij de FBE en haar toeleveranciers. De Data worden beschermd door auteursrechten, databankrechten en/of wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Deze licentie kent u op geen enkele manier het recht toe op gebruik van de Data, behalve ten behoeve van uw persoonlijke informatievoorziening.

Verveelvoudiging, openbaarmaking of verspreiding anderszins van Dora en/of de uit Dora gegenereerde Data is ten strengste verboden.

6. INPUT. U bent verantwoordelijk voor alle Input die u zonder uitdrukkelijke toestemming van de FBE in Dora invoert. U erkent dat de FBE niet verplicht is om actief (de inhoud van) uw Input te beheren, te bewerken, vóór verwerking door de FBE of derden te controleren of te monitoren. De FBE staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van uw Input. U zal de FBE dan ook vrijwaren tegen aanspraken van derden dienaangaande.

Indien de FBE vaststelt dat bepaalde Input niet binnen deze licentie past, kan zij dit onderzoeken en waar nodig de Input naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. De FBE mag de Input ook wijzigen om de leesbaarheid of de kwaliteit van Dora te waarborgen. De FBE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in deze alinea genoemde activiteiten.

Indien u vermoedt dat iemand in strijd handelt met dit artikel of misbruik maakt van uw account, dient u de FBE hiervan direct op de hoogte te stellen. U gaat zorgvuldig om met de faciliteiten van Dora. U bent verplicht schadebeperkende maatregelen te nemen als u vermoedt dat iemand zich op oneigenlijke wijze de toegang verschaft of tracht te verschaffen tot uw account. U dient het voorval onmiddellijk na ontdekking aan de FBE te melden en volgt haar instructies nauwkeurig op.

Het is op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,- per overtreding ten strengste verboden om het beveiligingssysteem van de FBE te omzeilen en/of zich op onrechtmatige wijze toegang te verschaffen tot de applicaties van Dora, (al dan niet via Dora) tot haar Data en/of tot accounts van anderen.

7. GEEN WIJZIGINGEN. Behoudens het toevoegen en wijzigen van uw eigen Input mag u Dora niet wijzigen, aanpassen of vertalen. U mag de broncode van de aan dat systeem gekoppelde applicaties niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins ontrafelen.

8. OVERDRACHT. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de FBE mag u uw rechten of plichten uit hoofde van deze eindgebruikersovereenkomst niet overdragen. Het is u niet toegestaan Dora (of onderdelen daarvan) te verkopen, verhuren, in lease te geven, in sublicentie te verschaffen of anderszins met enig recht te bezwaren.

9. UPGRADE. Deze eindgebruikersovereenkomst geldt eveneens voor elke upgrade van Dora, tenzij de desbetreffende upgrade een afzonderlijke licentie bevat. U stemt ermee in dat door een upgrade te gebruiken, u hiermee vrijwillig het recht op het gebruik van de vorige versie van Dora opgeeft.

10. WIJZIGINGEN IN HET ABONNEMENT EN ONDERBREKINGEN. Teneinde de kwaliteit van Dora te behouden en/of te verbeteren, mag de FBE te allen tijde wijzigingen in Dora aanbrengen. De FBE kan de toegang tot Dora onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Zij tracht dit zoveel mogelijk vóór 07:30 uur ’s morgens te doen en streeft ernaar die onderbrekingen twee dagen vooraf op www.fbezh.nl aan te kondigen.

11. BEPERKTE GARANTIE. De FBE garandeert niet dat de functies van Dora aan uw behoeften zullen voldoen, noch dat de applicaties ononderbroken, veilig en foutvrij zullen werken.

U GEBRUIKT DORA IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT (“AS IS”) ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, ONDER ANDERE MAAR NIET BEPERKT TOT GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ONGEHINDERD, BEVEILIGD EN/OF FOUTLOOS DIGITAAL VERKEER. HET VOLLEDIGE RISICO M.B.T. DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DORA OP UW COMPUTER BERUST BIJ U.

De FBE garandeert niet dat alle versies van Dora zullen worden voorzien van gelijke gradaties aan of niveaus van functies, functionaliteit en de mogelijkheid om Dora te gebruiken. Evenmin garandeert de FBE dat Dora vrij zal zijn van besmetting door virussen, worms, Trojan horses of iets anders dat besmettende of destructieve eigenschappen bezit of kan bezitten en dat de Data niet bezwaarlijk zullen zijn. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK OM ANTIVIRUSSOFTWARE TE GEBRUIKEN EN ANDERE STAPPEN TE ONDERNEMEN OM TE VERZEKEREN DAT INDIEN DORA BESMET OF GEÏNFECTEERD IS, UW INFORMATIE OF COMPUTER NIET WORDT BESCHADIGD.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De FBE besteedt de nodige zorg aan betrouwbaarheid van Dora. Zij kan echter het resultaat van die zorg niet garanderen en aanvaardt daarom dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade als gevolg van het onbevoegd of onrechtmatig gebruik van Dora, traagheid of onbereikbaarheid van internet, of het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. De FBE is voorts niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit overmacht, waaronder brand, werkonderbrekingen, terrorisme, overheidsingrijpen of uitval van of onregelmatigheden in de elektriciteitsvoorziening of internet(verbinding).

IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN DE FBE EN HAAR TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLG-, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, WAARONDER GEGEVENSVERLIES OF WINSTDERVING, DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN OF DE ONVEILIGE OF GEBREKKIGE WERKING VAN DORA, WAARONDER INCORRECTE DATA, OOK NIET ALS ZIJ VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD. EVENMIN ZIJN DE FBE EN HAAR TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR DATA, SOFTWARE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR MIDDEL VAN DORA WORDEN VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK ERVAN.

13. BEËINDIGING LICENTIE. Uw overtreding van of inbreuk op deze licentievoorwaarden kan ertoe leiden dat uw licentie onmiddellijk wordt beëindigd zonder dat ingebrekestelling is vereist. Zodra uw eindgebruikersovereenkomst is geëindigd, mag u niet meer op Dora inloggen. Alle bepalingen van deze overeenkomst die betrekking hebben op uw Input, afwijzing van garantie, beperking van de aansprakelijkheid, verhaalsmogelijkheden, schadevergoedingen of eigendomsrechten blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

14. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS. De verwerking van uw persoongegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M1585333. Via uw account kunt u uw persoonsgegevens inzien en verbeteren.

15. OPMERKINGEN. De verschillende opmerkingen, mededelingen en waarschuwingen over Dora en de diensten van de FBE worden slechts voor uw gemak verstrekt. Deze vormen geen verplichting voor de FBE om op andere plaatsen dit soort opmerkingen, mededelingen en waarschuwingen te doen.

16. VERVALTERMIJN. Uw eventuele rechtsvorderingen – uit welke hoofde dan ook - vervallen na 1 (een) jaar nadat de vordering is ontstaan of u daarmee redelijkerwijs bekend kon zijn.

17. WIJZIGINGEN. De FBE heeft het recht om deze overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen, in welk geval u ten minste 30 (dertig) dagen voordien bericht ontvangt. Indien u de wijzigingen niet wenst te aanvaarden, dient u dat schriftelijk of per e-mail aan de FBE mee te delen vóór de dag waarop de wijzigingen in werking treden, waarna uw licentie op Dora eindigt op de dag waarop de wijzigingen in werking treden. Indien u niet (tijdig) reageert, wordt u geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

18. TOEPASSELIJK RECHT. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Indien u vragen heeft over deze overeenkomst of als u meer informatie over Dora wilt hebben, kunt u uw vragen sturen aan: info@fbezh.nl

DOOR DEZE OVEREENKOMST VOOR AKKOORD AAN TE VINKEN, ERKENT U DAT U DE BEPALINGEN DAARVAN HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN ERMEE AKKOORD GAAT DAT U DOOR DE VOORWAARDEN ERVAN BENT GEBONDEN. U STEMT ERMEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE UITDRUKKING IS VAN DE LICENTIEVOORWAARDEN OP Dora IS EN DAT DEZE OVEREENKOMST ELK VOORSTEL OF ELKE VOORGAANDE MONDELINGE OF GESCHREVEN OVEREENKOMST EN EVENTUELE ANDERE COMMUNICATIE DIE BETREKKING HEEFT OP DEZE LICENTIE PREVALEERT.

Stichting Fauna Beheereenheid Zuid-Holland
Postbus 85881
2508 CN Den Haag
info@fbezh.nl

Versie01052018